А я роблю так....


З досвіду роботи вчителя хімії та біології Скороход Раїси Миколаївни


Галерея "Шкільне життя 2015-2016н.р."


Урок хімії на тему:

«Окисно- відновні реакції, їх значення у природі та житті людини»

Підготувала вчитель хімії

Червоноплугатарської ЗОШ І –ІІІ ст.

Скороход Р. М.

2015 рік

Мета уроку: закріпити знання учнів про окисно-відновні реакції;

- закріпити вміння урівнювати рівняння методом електронного балансу, пояснювати суть процесів окиснення та відновлення;

- з`ясувати значення окисно-відновних процесів у природі та житті людини;

- розвивати логічне мислення учнів.

Формироботи: самостійна робота за завданнями, хімічний експеримент,евристичнабесіда, фронтальнеопитування, робота в групах.

Епіграф до уроку: «Шлях до розвитку й ,у рештірешт, до щастялюдиниполягає через їїпрацю».(Д.І.Менделєєв.)

Обладнання: мультимедійнатехніка,комп`ютерна презентація, демонстраційні реактиви, лабораторні терези, навчальні таблиці,роздатковийматеріал.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.Мотиваціянавчальноїдіяльності

Ознайомленняучнівізтемою та завданнями уроку.

Вчитель:Сьогодні прекрасний день. Сподіваюсь, ви сповненіенергією та бажаннямпрацювати. Як видумаєте, звідкиорганізмлюдинибереенергію?

Учень: В організмілюдинипроходятьхімічніпроцеси, пов’язані ізобміном та перетвореннямречовин та виділенняменергії.

Вчитель: Так, енергію нам дають хімічні реакції, що відбуваються в природі і нашому організмі. А які типи хімічних реакцій вам відомі?

Учні: Реакції сполучення, заміщення, обміну і розкладу.

Вчитель: Сьогодні мова піде про особливий тип хімічних реакцій. На основізнань про ступіньокиснення ми поглибимовивченняпроцесівокиснення, дослідимопроцесвідновлення, сформуємовмінняскладатирівняння окисно-відновних реакцій.

Учнізаписують тему уроку. Колективноформулюють мету уроку, використовуючи текст презентації.

ІІ Актуалізація опорних знань учнів(фронтальна бесіда)

- Що таке окисно-відновні реакці?

- Що таке ступінь окиснення хімічного елемента?

- Пригадайте, які елементи мають додатнє, від`ємне та нульове значення ступеня окиснення?

Пригадаймо:

Ступеніокисненняпозначаютьу формулах речовин над символам елементів:

Ступіньокисненняелементів у простихречовинахдорівнює нулю:

Максимальнийпозитивнийступіньокисненняелементазазвичайдорівнює номеру групи, вякійвінрозміщений.

Мінімальний (негативний) ступіньокисненнянеметалічногоелементадорівнюєрізниціміж номером групи і числом вісім.

СтупіньокисненняГідрогену всполуках з неметалічнимиелементами, зазвичай, становить +1, а з металічними —1:

Флуор в усіхсполуках з іншимиелементамимаєступіньокиснення -1:

-

Вчитель: Основне завдання, яке ми сьогодні маємо розв’язати – доведення, що окисно-відновні реакції – дві сторони єдиного окисно-відновного процесу.Дати відповідь на запитання: «Окисно-відновні реакції – добро чи зло? »

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Завдання: Визначте ступені окиснення атомів у речовинах-реагентах та продуктах реакції.

1. 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2

2. MgO+2HCl=MgCl2+H2O

3. 4HNO3=4NO2+O2+2H2O

4. SO2+H2O=H2SO3

Учні зачитують ступені окиснення.

Вчитель: У яких реакціях відбулася зміна ступеня окиснення?

Висновок: Окисно-відновними називаються реакції,що проходять із зміною ступеня окиснення атомів,що входять до складу реагуючих речовин та продуктів реакції.

Вчитель: Розглянемо процес взаємодії алюмінію з хлоридною кислотою.

(на слайді показана схема реакції без коефіцієнтів)

Проблемне питання.

Вчитель: Чим пояснити зміну ступенів окиснення елементів в окисно-відновних реакціях?

(Колективно аналізуємо схему «Окисно-відновний процес» на слайді)

Завдання: Напишіть електронні рівняння процесів

Вчитель демонструє число відданих та приєднаних електронів за допомогою терезів та шариків на їх шальках.

- Чи урівноважені терези? (Ні)

Отже, потрібні додаткові множники, щоб число втрачених та приєднаних електронів стало однаковим. Цей спосіб урівнювання реакцій називається методом електронного балансу

Робота з плакатом «Окисно-відновний процес»

На координатній шкалі учні визначають напрямок процесів окиснення і відновлення, прикріплюють позначення.

Висновок: окиснення і відновлення - це два боки єдиного окисно-відновного процесу.

Самостійно визначаємо процес і число зміщених електронів:

.(Робота в парах,3 хвилини, слайд)

Al0…=Al+3 N+5…=N-3

N+5…=N+4 S+4…=S+6

Учні зачитують схеми, аналізують процеси переходу(зміщення) електронів від одних атомів до інших.

Вчитель: Ознайомимось із найважливішими окисниками та відновниками (Демонстрація слайду)

1-й учень. Найпоширеніший на землі окисник – кисень. Набагато сильніший – озон – алотропна модифікація Оксигену. Він має здатність окислювати багато речовин, які з киснем за звичайних умов не реагують, наприклад нітроген(IV)оксид.

Сильний окисник серед простих речовин – фтор. Але він надзвичайно активний і його важко добути у вільному стані. В лабораторних умовах використовують такі окисники:

KMnO4 – калій перманганат,

K2Cr2O7 - калій дихромат,

HNO3 – нітратна кислота,

H2O2 – гідроген пероксид,

Cl2 – хлор.

Надзвичайно активні окисники –фториди ксенону.

2-й учень . Із відновників найпоширеніший у природі вуглець. Його широко використовують у промисловості для добування металів і оксидів.

Другу позицію займає водень. Під час нагрівання він легко забирає атоми Оксигену в багатьох оксидів, утворюючи воду.

Дуже активними відновниками є лужні, лужноземельні елементи, алюміній.

У лабораторних умовах відновниками є сполуки, які містять елементи в низьких ступенях окиснення:

H2S – сірководень,

HI – йодид на кислота,

SnCl2 - станум(II) хлорид.

Настав час практичного застосування знань.

Демонстраційний дослід: кілька залізних гвіздків занурюємо в розчин мідного купоросу. Через дві хвилини демонструємо металічні цвяхи та аналізуємо, який метал окислився, який – відновився.

Учні записують рівняння реакції, пояснюють процеси.

Значення окисно-відновних процесів у природі та житті людини.

(Презентація)

1. Завдяки окисно-відновним процесам на ранніх стадіях існування нашої планети утворились гірські породи і мінерали.

2. Такі процеси, як виверження вулканів, згоряння метеоритних тіл, грозові розряди в атмосфері завжди супроводжуються окисно-відновними процесами.

3. З точки зору хімії, у районах дії вулкану і на дні кратерних озер утворюються поклади самородної сірки. Це відбувається у результаті таких окисно-відновних реакцій:

2H2S + O2= 2S + 2H2O

H2S +2SO2 = H2SO4 + 2S

4. Під час грози азот сполучається з киснем і утворюється нітроген(ІІ) оксид, який далі перетворюється на нітроген(ІV) оксид, який сполучається з водою і на землю ллються кислотні дощі. Завдяки цим процесам на кожен гектар землі щорічно потрапляє від 4 до 15 кг нітрогеновмісних сполук.

N2 + O2 = 2NO

2NO + O2 = 2NO2

2NO2 + H2O = HNO3

5. У живій природі окисно-відновні процеси є основою всіх процесів обміну речовин, які є джерелом енергії. Під дією сонячного світла в зелених рослинах відбувається процес фотосинтезу. Він включає десятки хімічних реакцій, однак сумарне рівняння просте:

CO2 + 6 H2O = C6H12O6 +6 O2

У результаті фотосинтезу світлова енергія перетворюється на хімічну енергію зв’язків у молекулах глюкози. За висловлюванням В. І. Вернадського, «живі організми в цілому є найпотужнішою хімічною силою на земній поверхні».

6. Окисно-відновні процеси використовуються в металургії під час виплавки чавуна та сталі, одержання та очищення кольорових, рідкісних металів.

Висновки уроку

Окисно-відновні реакції – джерело енергії в природі. Знати їх необхідно для розуміння цілісної картини Всесвіту. А розуміння хімічних процесів може дати ключ до розкриття багатьох таємниць природи.

Застосуйте свої знання й уміння

За результатами ЗНО із хімії не всі учні успішно справились із завданнями на окисно- відновні процеси.

Сподіваюся, одержані вами знання допоможуть вам розв`язати завдання ЗНО -2015.

Висновки учнів:

1.Що собою являють окисно-відновні реакції?

2. Це «добро» чи «зло»?

ІV. Рефлексія

1. Що нового дізнались на уроці?

2. Чи все було зрозуміло?

3 Чи сподобався урок?

V. Підбиття підсумків уроку

VI. Домашнє завдання

Вивчити §12, вправа.7,8 , індивідуальні завдання на картках.

Заключні слова вчителя:

«Недостатньо тільки хотіти, потрібно діяти.» В.О.Сухомлинський.

Кiлькiсть переглядiв: 518

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.