Місія, бачення, стратегія

Школа - це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуально­го, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

Стратегічний план розвитку розрахований на 5 років включає в себе:

1. Освітню та виховну складову.

2. Методичну складову.

3. Систему збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя.

4. Матеріально-технічну складову.

План стратегічного розвитку спрямований на виконання:

- Конституції України;

- Законів України:

"Про освіту” ; "Про загальну середню освіту” ; "Про Національну програму інформатизації” ; "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” ;"Про молодіжні та дитячі громадські організації”; "Про охорону дитинства” ;

- Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”;

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Національної Програми "Діти України”;

- Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- Конвенції про права дитини;

реалізацію:

- сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників навчально-виховного процесу;

- нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

створення:

- належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

- умов рівного доступу до освіти;

- гуманних відносин в освітньому закладі;

- сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

- належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників навчально-виховного процесу;

- необхідної матеріально-технічної бази;

забезпечення:

- стабільного функціонування навчального закладу;

- розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

- суттєвого зростання якості освіти;

- наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Ключові переваги стратегії школи:

1. Забезпечення нового змісту освіти (гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість) через широке застосування новітніх інформаційних технологій, впровадження ідей В.О.Сухомлинського, створення «Школи радості».

2. Комплексний підхід до розбудови школи і розвитку учня.

3. Орієнтація на створення ситуації успіху та позитивний результат

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ

І.Освітня та виховна складова

1. Освітня

 • Забезпечення роботи навчального закладу відповідно вимогам суспільного замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних можливостей кожної дитини, школи в цілому з виховно-розвиваючими можливостями і потребами сімї, громади, недержавних організацій.
 • Продовження виконання державного замовлення на освіту в рамках Держстандарту школою в повному обсязі і високоякісно, забезпечення її випускникам свободи вибору та широких перспектив у майбутньому.
 • Створення якісної системи психолого - педагогічного супроводу навчального процесу для покращення ефективності на засадах гуманітаризації освіти.
 • Забезпечення комплексної інформатизації навчального процесу, та використання новітніх інформаційних технологій освітньої практики;
 • Здійснення загальнообов’язкової освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок.
 • Утвердження навчального закладу, як школи, де основні зусилля спрямовуються не на просту передачу знань від учителя до учня, а на розвиток творчих здібностей та громадянської компетентності вихованців.
 • Продовження та вдосконалення науково-експериментальної роботи в навчальному закладі:

- Вивчення курсу за вибором для 1-4 кл «Основи економічних знань»

- експериментально-дослідної роботи за темою «Розвиток життєвих компетентностей учнів на основі реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського та впровадження сучасних форм організації навчально-виховного процесу

-- внутрішкільного проекту «Обдарована дитина».

-розширення роботи факультативів та гуртків за інтересами

 • Створення в школі єдиного освітнього інформаційного центру
 • Створення належних умов для організації науково-дослідницьких робіт учителів та учнів.
 • Розвиток комунікативних навичок учнів у володінні іноземними мовами;
 • Включення в міжнародні освітні проекти та гранти.
 • Налагодження мережевих взаємодій з іншими школами, розвиток школи як освітнього округу

2. Виховна

 • ·Формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта навчально-виховного процесу.
 • Розвиток системи профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в освітньому просторі.
 • Здійснення подальшого супроводу випускників школи з метою співпраці «випускник - школа».
 • Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технології у навчально-виховному процесі.
 • Виховання правової культури в умовах демократичного суспільства.
 • Співпраця «школа - батьки».
 • Формування національної міжкультурної толерантності з урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив інтеграції українського суспільства в європейський простір.

ІІ.Методична складова

 • Створення умов для поліпшення психолого-педагогічної інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів.
 • Стимулювання педагогічної майстерності вчителів.
 • Вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою.
 • Створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів.
 • Стабілізація стосунків в педколективі для створення оптимальних умов для реалізації інноваційних проектів та співробітництва між учителями-фахівцями.
 • Посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності навчального закладу;
 • Створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи.

ІІІ. Система збереження і зміцнення здоров’я учня та вчителя.

 • Забезпечення виконання освітньої програми розвитку «Школа здоров’я» з метою формування у дітей позитивного відношення до здорового способу життя.
 • Створення в школі цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.
 • Сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я.
 • Забезпечення учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я.
 • Створення науково-інформаційного простору з питань збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
 • Розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії школи, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.

ІV. Матеріално-технічна складова

На здійснення завдань Стратегічної програми розвитку школи джерелами фінансування є державні кошти та шкільні кошти.

Рік Заплановані роботи
2015-2016 Поточний ремонт закладу.Встановлення модульної системи для опалення школи.Ремонт сходових клітин школи. Оновлення куточка патріотичного виховання.
2016-2017 Проведення ремонтних робіт місць загального користування. . Установка євровікон. Поточний ремонт спортивного залу.
2017-2018 Придбання мультимедійних проекторів для кабінетів початкової школи. Оновлення експозицій шкільного музею .Установка євро вікон.
2018-2019 Поточний ремонт шкільних коридорів. Придбання нового посуду до шкільної їдальні. Створення зони відпочинку на шкільному подвір’ї.
2019-2020 Придбання нової комп’ютерної техніки. Поточний ремонт школи.
Кiлькiсть переглядiв: 213

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.